SIA “TEODOR”

privātuma politika

 

Šajā privātuma politikā paskaidrots, kā mēs vācam, uzglabājam un izmantojam datu subjektu (turpmāk tekstā – klientu) personas datus.

Ar politikā minētajiem “personas datiem” ir domāta jebkura informācija, ar kuru iespējams identificēt konkrētu personu.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar SIA “TEODOR” privātuma politiku.

Kas mēs esam

SIA “TEODOR” ir uzņēmums, kas nodrošina Kultūras bāra “Sapņi un Kokteiļi” saimniecisko darbību.

Kad mums jautā, kas mēs esam – klubs, kultūras nams, kokteiļbārs vai diskotēka, mēs sakām, ka esam nedaudz no visa.

​Kultūras bārs “Sapņi un kokteiļi” – tā ir vieta, kur zāle aug no griestiem. Tā ir vieta, kur izdejoties tā, ka pēdas svilst un marmors plaisā. Tā ir vieta, kur no sirds izdziedāties dzīvās mūzikas pavadībā. Tā ir vieta, kur vienmēr tevi sagaida smaidīgā Sapņu komanda un mājīga atmosfēra. Tā ir vieta, kur aizmirst par pilsētas kņadu.

Kādus personas datus mēs apstrādājam

SIA “TEODOR” iegūst sekojošus klientu personas datus - vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa nr., dzimšanas dati, attēls (foto un/vai video digitālā formātā).

Kādiem mērķiem dati tiek iegūti un to apstrādes juridiskais pamats

SIA “TEODOR” apstrādā klientu personas datus, lai administrētu klientu veiktās rezervācijas. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai SIA “TEODOR” varētu reģistrēt klientus uz to veiktajām pasākumu rezervācijām. Ja klients nevēlēsies sniegt nepieciešamos personas datus, klients nevarēs pretendēt uz rezervācijas veikšanu, bet tas neliegs saņemt citus SIA “TEODOR” sniegtos pakalpojumus.

Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir klienta piekrišana.

SIA “TEODOR” ir tiesības apstrādāt personas datus klienta vecuma noskaidrošanai, ja vecuma noskaidrošanu pirms pakalpojuma sniegšanas paredz spēka esošs normatīvais akts. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir SIA “TEODOR” likumīgās intereses un likumīgais pienākums identificēt personas.

SIA “TEODOR” apstrādā arī klientu foto un video attēlus no pasākumiem. Iegūtie personu dati tiek izmantoti mārketinga vajadzībām, publikācijām sociālajos tīklos, publikācijām SIA “TEODOR” mājaslapā, reklāmas nolūkiem, publikācijām medijos. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir klienta piekrišana un SIA “TEODOR” likumīgās intereses izplatīt informāciju par uzņēmumu un tā aktivitātēm.

SIA “TEODOR” Kultūras bāra “Sapņi un Kokteiļi” tiek veikta videonovērošana, kura apstrādā klientu personas datus (attēls). Datu apstrādes mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir SIA “TEODOR” likumiskās intereses un datu subjekta vitālas intereses.

Visos SIA “TEODOR” veiktajos datu apstrādes veidos dati tiek iegūti no klienta.

Iegūto informāciju SIA “TEODOR” apstrādā godprātīgi un likumīgi un tā tiek izmantota tikai šajā privātuma politikā minēto mērķu īstenošanai, un nekādā gadījumā klienta sniegtā informācija netiks izmantota citiem ar šajā privātuma politikā nesaistītiem mērķiem.

Personas datu izpaušana

Lai izpildītu savas saistības pret klientu SIA “TEODOR” nodod klienta personas datus uzņēmumiem, kas sniedz SIA “TEODOR” pakalpojumus, piemēram, lai veiktu personas identifikāciju un vecuma pārbaudi. SIA “TEODOR” rūpīgi izvēlas savus sadarbības partnerus, kuri apstrādā klientu personas datus tikai saskaņā ar SIA “TEODOR” norādījumiem un nevar tos izmantot citiem ar šajā privātuma politikā nesaistītiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un SIA “TEODOR” sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt klienta personas datus.

Lai izpildītu savu juridisko pienākumu SIA “TEODOR” ir tiesības nodot klienta personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm pēc to pieprasījuma, ja to paredz kāds no normatīvajiem aktiem. SIA “TEODOR” var nodot klientu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kur klienta personas dati tiek apstrādāti

SIA “TEODOR” apstrādā klientu datus ES/EEZ. Klientu dati netiek apstrādāti vai nosūtīti valstīm, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Konfidencialitāte un datu drošība

SIA “TEODOR” konfidencialitāte ir ļoti svarīga, tāpēc mēs izmantojam atbilstošus tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu klientu sniegtos personas datus. SIA “TEODOR” drošības procedūras atbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

Visi SIA “TEODOR” darbinieki ievēro konfidencialitātes, drošības un personas datu aizsardzības politiku.

Klientu datiem pieeja ir tikai autorizētiem SIA “TEODOR” darbiniekiem un SIA “TEODOR” sadarbības partneriem uz līguma pamata.

SIA “TEODOR”  reaģē uz visiem klientu iebildumiem par datu apstrādi un veic visas darbības, lai novērstu klientu iebildumus. Ja SIA “TEODOR” nereaģē uz klientu iebildumiem vai sūdzībām, kas saistītas ar klienta personas datu apstrādi, tad klientam ir tiesības vērsties ar sūdzību par klienta personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis:67223131, E-pasts:info@dvi.gov.lv.

Datu uzglabāšanas termiņš

Klientu personas datus (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa nr., dzimšanas dati, attēls (foto un/vai video digitālā formātā),) uzglabājam tik ilgi, cik ilgi ir, nepieciešams nodrošināt SIA “TEODOR” leģitīmo interesi vai, kad klients izvēlas atsaukt piekrišanu datu apstrādei.

Klientu personas datus, kuru apstrādi nosaka spēkā esošs normatīvais akts, tiek glabāti līdz normatīvajā aktā norādītā termiņa beigām, un šādi dati pēc klienta pieprasījuma netiks dzēsti.

Videonovērošanas laikā iegūtie dati tiek dzēsti pēc četrpadsmit dienām.

Klientu tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, klientiem ir sekojošas tiesības:

  • tiesības ierobežot personas datu apstrādi,

  • tiesības atsaukt piekrišanu veikt personas datu apstrādi,

  • tiesības piekļūt personas datiem,

  • tiesības izlabot vai dzēst klientu personas datus no SIA “TEODOR” sistēmām,

ja vien SIA “TEODOR” nav tiesiska pamata turpināt klientu personas datu apstrādi.

Ja klients paziņo SIA “TEODOR” par vēlmi izmantot kādu no šīm tiesībām, tad SIA “TEODOR” atbildēs uz klienta pieprasījumu mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Klients var sazināties ar SIA “TEODOR”, lai iegūtu informāciju par SIA “TEODOR” rīcībā esošajiem klientu personas datiem, apstiprinātu, vai labotu tos. Klientiem ir tiesības pieprasīt dzēst SIA “TEODOR” rīcībā esošos klienta personas datus.

Sazinieties ar mums

 Ja Jums ir kādi jautājumi par SIA “TEODOR” privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

 

SIA “TEODOR”

Rīga, Blaumaņa iela 32-1B, LV-1011.
t. 22087298
sapniunkokteili@suk.lv

www.suk.lv